Biskupi

J. E. Ks. bp prof. dr hab. 001dbh_id001dbz_id
Ignacy Dec

 • ur. 27 VI 1944r. w Hucisku
 • święcenia prezbiteratu: 21 VI 1969r. z rąk JE arcybiskupa Bolesława Kominka
 • nominacja biskupia: 24 II 2004r.
 • sakra biskupia: 25 II 2004r.
 • ust. 2004r.
 • Misericordia et Veritas – Miłosierdzie i Prawda

  Urodzony 27 VI 1944 r. w Hucisku jako syn Wojciecha i Anieli z d. Siuzdak.

W Leżajsku ukończył Liceum Ogólnokształcące, uzyskując w roku 1962 maturę. Studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu przerwała służba wojskowa (1963-65). Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1969 z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka.
Przez rok był wikariuszem we Wrocławiu-Psie Pole. W latach 1970-76 odbył studia specjalistyczne na KUL, wieńcząc je stopniem doktora filozofii chrześcijańskiej. W 1971 roku uzyskał licencjat z teologii na PWT we Wrocławiu. W latach 1976-79 pracował jako wikariusz w parafii Św. Rodziny we Wrocławiu, prowadząc równocześnie jako adiunkt wykłady z antropologii i historii filozofii. W latach 1979-80 przebywał jako stypendysta w Louvain-la Neuve i w Paderborn. Od 1980 kontynuował zajęcia dydaktyczne we Wrocławiu. W 1982 roku rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym jako prefekt (1982-84), wicerektor (1984-88) i rektor (1988-1995). Głosił liczne wykłady w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, brał czynny udział we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, zorganizował i przewodniczył sympozjom zwanym „Forum Młodych”. Brał udział w zagranicznych sympozjach naukowych: Wiedeń (1981, 1983), Mainz (1985, 1990), Orchard Lake (1992), Paderborn (1985) oraz w Krajowych Kongresach Teologów Polskich i w sympozjach filozoficznych, organizowanych na KUL i w Krakowie. Wygłasza wykłady na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. W 1991 roku odbył kolokwium habilitacyjne na KUL. W 1992 roku objął funkcję rektora PWT we Wrocławiu. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Antropologii Filozoficznej i Etyki, p.o. kierownika Katedry Filozofii Systematycznej oraz kierownika Zakładu Filozofii. Do 2004 roku wypromował 1633. magistrów i 74. doktorów. Przeprowadził 27. przewodów habilitacyjnych. Za swoją wszechstronną działalność otrzymał w 1988 godność kapelana Ojca świętego, a w 1992 wszedł do grona wrocławskiej kapituły katedralnej. W l999 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a w 200l stanowisko profesora zwyczajnego PWT we Wrocławiu. W 2004 r. przyjął święcenia biskupie i objął nowo powstałą Diecezję Świdnicką.


 

Biskupi pomocniczy:

Ks. bp Adam Bałabuch002dbh_ab002dbz_ab

 • ur. 13 IV 1961r. w Ścinawce Średniej
 • święcenia prezbiteratu: 24 V 1986 z rąk JE kardynała Henryka Gulbinowicza
 • nominacja biskupia: 19 III 2008r.
 • sakra biskupia: 8 V 2008r.
 • ust. 2008r.
 • Totus Christi et Mariae – Cały Chrystusa i Maryi

  Ks. bp Adam Bałabuch urodził się 13 kwietnia 1961 roku w Ścinawce Średniej na terenie naszej diecezji. W domu rodzinnym, od bogobojnych rodziców, i w środowisku parafialnym otrzymał religijne wychowanie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie – idąc za głosem powołania – wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, stając się zarazem studentem Papieskiego Wydziału Teologicznego. Po sześcioletnim przygotowaniu, w dniu 24 maja 1986 roku, przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze wrocławskiej z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, i został skierowany po święceniach na wikariat do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. W latach 1987-1991 odbył studia specjalistyczne z zakresu homiletyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczył stopniem doktora teologii. Od roku 1991 pełnił liczne i odpowiedzialne funkcje w archidiecezji wrocławskiej. Został mianowany adiunktem przy katedrze homiletyki w Papieskim Wydziale Teologicznym i podjął wykłady z teologii słowa Bożego i homiletyki oraz ćwiczenia z homiletyki. Pełnił kolejno funkcje wychowawcze: prefekta (1991-1992) oraz ojca duchownego alumnów w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym (1992-1996). Sprawował także funkcję sekretarza generalnego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1993-1997) oraz dyrektora administracyjnego tegoż Wydziału (1996 – 1997). W roku 1997 na własną prośbę przeszedł do pracy duszpasterskiej i przez siedem lat był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Długołęce. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję diecezjalnego dyrektora Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej. Po utworzeniu przez Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji świdnickiej – na prośbę bpa Ignacego Deca – został inkardynowany 25 czerwca 2004 roku do diecezji świdnickiej. Jako wikariusz generalny kierował przez rok Wydziałem Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej, a od roku 2005 jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy i opiekunem studentów świeckich. W roku 2005 Ojciec Święty Benedykt XVI zaliczył go do grona swoich honorowych kapelanów. Ks. bp Adam Bałabuch przez swoją dotychczasową spokojną i rzetelną posługę zyskał sobie duże uznanie wśród duchowieństwa naszej diecezji i wiernych świeckich. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie przygotowywania kandydatów do kapłaństwa. Jest cenionym kaznodzieją, konferencjonistą i rekolekcjonistą. Jest także oddany osobom życia konsekrowanego. Ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. (Opracowano na podstawie „Komunikatu Biskupa Świdnickiego o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego” na niedzielę 6 kwietnia 2008 r.)