Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

w Mąkolnie/Płonicy/Chwalisławiu

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za Nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku (Skwer Jana Pawła II nr 2, 57-250 Złoty Stok, tel. 74/8175124).
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu porządku pilnuje Rada Parafialna, a osoby wyznaczone pobierają opłaty na utrzymanie cmentarza.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy:

– pogrzeb, – budowa nowego pomnika, – remont pomnika np. wymiana płyty.

– ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

 1. Prawo do grobu uzyskuje się po wyznaczeniu miejsca i uiszczeniu opłat u osoby upoważnionej z Rady Parafialnej. Opłaty za korzystanie z cmentarza uiszcza się przed pochówkiem i przed rozpoczęciem robót (za wjazd) tzn.: wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu np.: – pogrzeby, – ekshumacje, – kopanie grobów, – budowanie grobowców, ‑ stawianie pomników

Pobiera się opłaty od grobu także za wywóz śmieci (raz w roku).

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
 2. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 3. Na terenie cmentarza zabrania się: – wprowadzania psów, – palenia papierosów i picia alkoholu, – wjeżdżania samochodami, – stawiania ławek przy grobach bez pozwolenia, – budowania kwietników przy grobach, – sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia, – wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.
 4. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemię i gruz). Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.
 5. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 5 IV i wymagają:

– pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich,

– zgody administratora cmentarza.

 1. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny, miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.
 2. Kościoły wraz z miejscem kaplic (przedsionków kościołów) są własnością Parafii i są przez nią zarządzane.
 3. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.
 4. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.
 5. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek przez opłatę. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.
 6. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza.

Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:

– pojedynczy – 200 / 100 cm

– podwójny – 200 / 160 cm

– opaska wokół pomnika z każdej strony nie większa niż 20 cm.

 1. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza.
 2. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2020 roku

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

opłaty zbierane są przez wyznaczone osoby w każdej filii osobno i różnym cennikiem